VEDTÆGTER FOR

KLUB GULDNÅLEN 

UNDER

DANSK EL-FORBUND KØBENHAVNSAFDELING

STIFTET DEN 22. FEBRUAR 1936

 

§ 1.

Klubbens navn er ”Guldnålen”.

Under Dansk El-Forbund har den sit hjemsted i København.

 

§ 2.

Ved afdelingens uddeling af guldnålen til kollegaer med 25 års anciennitet, er klubben repræsenteret.

Kollegaer som har erhvervet guldnålen, kan optages som medlemmer.

 

§ 3.

Det påhviler bestyrelsen at tilrettelægge sammenkomster, ture, m.m.

Bestyrelsen kan indkalde til møder, når det skønnes nødvendigt. Klubben er upolitisk.

 

§ 4.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Protokol.

  3. Beretning.

  4. Regnskab.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg.

  7. Eventuelt.

 

På generalforsamlingen vælges:

På lige år: formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 repræsentant til Legatfonden, 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisor.

På ulige år: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisor.

Hvert år: 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Repræsentanter fra afdelingens bestyrelse kan deltage i klubbens møder.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 5.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet opkræves af kassereren.

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent, senest udgangen af februar, slettes man automatisk som medlem.

 

§ 6.

Hvis indmeldelse i ”Klub Guldnålen” sker senere end i året hvor 25 års jubilæet er opnået, opkræves et indmeldelsesgebyr svarende til det til enhver tid gældende årskontingent.

Fra afdelingens efterårsuddeling af Guldnålen og året ud, betales næste års kontingent.

 

§ 7.

Klubbens pengebeholdning varetages af kassereren, som indsætter denne i en bank eller sparekasse.

Regnskabet forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. Revisorerne har adgang til regnskabet, når det forlanger det.

 

§ 8.

Der udbetales vederlag til formand, kasserer og sekretær, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§ 9.

Hvor nærværende vedtægter ikke er fyldestgørende, kan Dansk El-Forbunds love være gældende.

 ”Klub Guldnålen” er forpligtet til at respektere de bestemmelser, som findes i Dansk El-Forbunds vedtægter.

 

§ 10.

Vedtægterne er godkendt første gang den 22. februar 1936.

Seneste ændring den 16.marts 2013